Образци за козметични продукти

№ по ред

№ от Регистъра на услугите

Процедура на административната услуга

Формуляри

Нормативно основание

1 1349 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия заявление Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина – чл. 239
         
Забележка: Настоящият списък е актуален към 29 януари 2020г.
Наименованията на услугите и № от Регистъра на услугите отговаря на публикуваната информация в Административния регистър на адрес:
http://iisda.government.bg/adm_services/services/from_special_territorial_administrations?search=1&subSectionId=177