Медицински дейности

ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

  • Проверки във връзка с регистрация на лечебни заведения и промяна в обстоятелствата
  • Проверки във връзка с издаването на разрешения за лечебна дейност на лечебните заведения
  • Издаване на служебна бележка за сключване на договор с РЗОК
  • Регистрация на лица, практикуващи неконвенционални методи за лечение
  • Заличаване на лица, практикуващи неконвенционални методи за лечение
  • Заповеди за Лекарски консултативни комисии

РКМЕ

  • Организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза

АПТЕКИ, ДРОГЕРИИ И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

  • Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти
  • Проверка във връзка с издаване лицензии за търговия на едро и дребно и съхранение на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
  • Рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
  • Формуляри за аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
  • Заключение за спазени изисквания за помещение за търговия на едро с лекарствени продукти
  • Заключение за спазени изисквания за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
  • Регистрация на дрогерия
  • Становище за унищожаване на лекарства