Формуляри за сваляне и отчитане

Групова практика Първична медицинска помощ ГП ПМП

Самостоятелна медико-техническа лаборатория СМТЛ

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория СМДЛ

Медицински център МЦ

Медико-детантален център МДЦ

ЛЗ С КАБИНЕТ ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

ЛЗ С КАБИНЕТ КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

Индивидуална практика Специализирана медицинска помощ ИП СМП

Индивидуална практика Специализирана дентална помощ ИП СДП

Индивидуална практика Първична медицинска помощ ИП ПМП

Индивидуална практика Първична дентална помощ ИП ПДП

Индивидуална практика за здравни грижи ИП ЗГ

Диагностично-консултативен център ДКЦ

Дентален център ДЦ

Групова практика Специализирана медицинска помощ ГП СМП

Групова практика Специализирана дентална помощ ГП СДП

Групова практика Първична дентална помощ ГП ПДП

Последна актуализация: 31.01.2024г.