Списъци

Идентификационен номер на електронната преписка № ………….

Относно: Конкурс чл.10а от Закона за държавния служител, по НПКПМДС ……………………………………………………………………………

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

4

Декларация за лични данни

5

Система за определяне на резултатите

6

Списък на допуснати-недопуснати кандидати

7

КласиранеИдентификационен номер на електронната преписка № ………….

Относно:Процедура по мобилност по чл. 81а от ЗДСл.…………………………………………..

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

2

Критерии

3

Декларация за лични данни