Сигнали и предложения

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ!

 

Тук можете да подадете Вашия сигнал за неудовлетвореност от предоставяните административни услуги, и/или направите предложение за усъвършенстване организацията и дейността на Регионална здравна инспекция – Софийска област.

Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, извършена от служители на инспекцията, незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на ръководители и служители на инспекцията, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, може да подавате чрез каналите за информация, посочени в рубрика „Антикорупция.

 

Предложенията и сигналите, писмени или устни, може да подадете лично или чрез упълномощен от Вас представител. Реда и начина на разглеждане е разписан във Вътрешните правила за работа със сигнали по Административнопроцесуалния кодекс.

 

Важно е да знаете, че РЗИ – Софийска област няма да образува производство по анонимни сигнали и предложения, по сигнали, съдържащи нецензурни и обидни думи за инспекцията и други обществени органи и организации, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

За анонимни предложения и сигнали считаме тези, в които не са посочени:

  1. Трите имена и адрес – за физически лица;

  2. Наименованието на организацията или юридическото лице, изписани на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес, ако има такъв;

  3. Предложения и сигнали, въпреки че съдържат реквизитите по т.1 и т.2, не са подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощия.

 

Ако желаете да споделите нещо с нас по повод предоставяните от РЗИ – Софийска област административни услуги, моля използвайте формата за Предложения и сигнали, посочена по-долу, включително и за изпращане на документи и материали, свързани със случая.

Полетата, отбелязани със (*) са задължителни!

Copyright © 2024 РЗИ