Заместник-директор

E-mail: rzi_so@rzi-sfo.bg
Телефон:

Допълнителна информация

Заместник-директорът:

 • подпомага директора на РЗИ – Софийска област в организацията, ръководството и контрола на цялостната дейност на инспекцията, както и връзките й с други организации;
 • организира представителството на РЗИ – Софийска област пред трети лица;
 • провежда дейността по организацията и осигуряването на здравната помощ при бедствия, аварии и катастрофи на територията на Софийска област;
 • организира извършването на дейности по отбранително-мобилизационна подготовка и разработването на военновременни планове за организацията на медицинската помощ на населението в Софийска област;
 • осъществява методическо ръководство върху дейността на звената в общинските администрации в Софийска област, изпълняващи функции в сферата на здравеопазването;
 • координира и контролира дейностите по изпълнение на национални и регионални програми на територията на Софийска област;
 • организира, ръководи и контролира медицинската експертиза на територията на Софийска област;
 • организира и участва в изготвянето на ежегоден доклад за резултатите от дейността на РЗИ – Софийска област;
 • упражнява на функционален принцип общ контрол на дейността на дирекция Медицински дейности в РЗИ – Софийска област;
 • осъществява правомощията по чл. 267, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
 • участва в заседанията на Директорския съвет на РЗИ – Софийска област;
 • изпълнява и други функции, разпоредени от директора на РЗИ – Софийска област, свързани с дейността на инспекцията и вътрешната нормативна уредба;
 • в отсъствие на директора изпълнява функциите на директор на РЗИ – Софийска област, определени по реда на чл.8, ал.1 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции.