Дирекция „Обществено здраве“

Д-р Розалина Коленцова

E-mail: rzi_so@rzi-sfo.bg
Телефон: +359 2 807 8749

Допълнителна информация

Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“:

 • извършва систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и на фактори на жизнената среда;
 • контролира спазването на здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, по отношение на тяхното здравословно състояние;
 • извършва контрол върху химичните вещества и смеси за изпълнение на изискванията по чл. 25, т. 1, 2, 7, 10 и 18 – 22 от Закона за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси;
 • извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене;
 • извършва контрол по изготвянето и спазването на седмичните учебни разписания;
 • извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки;
 • взема проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на изследвания;
 • издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;
 • съставя актове за установяване на административни нарушения;
 • прави предложения до директора на РЗИ – Софийска област за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
 • участва съвместно с дирекция НЗБ в анкетирането на епидемичните взривове, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път, и извършва контрол по изпълнението на предприетите мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране;
 • съвместно с митническите власти извършва дейности за недопускане на внос на стоки, застрашаващи здравето на населението;
 • извършва контрол върху дейността на службите по трудова медицина и изготвя информация за здравното състояние на работещите на територията на съответната област;
 • предприема действия по издаване на разрешение за извършване на дейности по разрушаване или демонтаж на азбест и/или азбестосъдържащи материали;
 • участва в състава на експертните съвети по устройство на територията, съгласува при необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени планове, участва в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица, дава становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройството на територията;
 • разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на здравния контрол;
 • участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на здравния контрол;
 • събира, обработва и обобщава оперативната информация относно дейността по държавния здравен контрол.

Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Лабораторни изследвания“:

 • извършва лабораторни изпитвания и измервания:
  • а) за обективизиране на държавния здравен контрол;
  • б) за осъществяване мониторинг на факторите на жизнената среда;
  • в) по искане на физически и юридически лица;
 • участва при необходимост в набирането на проби за лабораторни изпитвания и измервания;
 • участва в дейността по анализиране и оценяване на данните за състоянието на факторите на жизнената среда и здравния статус на населението на територията на съответната област;
 • извършва изследвания, свързани с провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата от екологични произшествия, аварии и бедствия върху здравето на населението;
 • изготвя комплексна документация във връзка с процедурите по акредитирането и преакредитирането на лабораториите;
 • осигурява високо качество на извършваната лабораторна дейност чрез спазване и поддържане изискванията на внедрената Система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO/IEС 17020;
 • осигурява изпълнението на изискванията за метрологична проследимост на използваните средства за измерване;
 • създава и поддържа база данни с резултати от лабораторните изследвания/ измервания и извършва периодичен анализ и оценка на данните;
 • участва в национални и международни изпитвания за пригодност.

Дирекция „Обществено здраве“, oтдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“:

 • извършва периодичен анализ и оценка на данните за състоянието на жизнената среда и здравния статус на населението, дава предложения и провежда мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата;
 • определя регионалните приоритети в областта на общественото здраве на базата на данните от извършените проучвания, анализи и оценки;
 • осъществява епидемиологични проучвания за динамиката на заболеваемостта и смъртността от хронични неинфекциозни болести и търси причинната им връзка с въздействието на факторите на средата и начина на живот;
 • проучва разпространението на рисковите фактори, свързани с начина на живот, и разработва мерки за ограничаването им;
 • организира и участва в проучвания на здравните знания, умения и нагласи сред различни групи от населението с цел определяне на потребностите от профилактични дейности;
 • проучва и анализира спазването на физиологичните норми за хранене и изискванията за организирано хранене на различни групи от населението и дава предложения за оптимизирането им;
 • планира, организира и осъществява образователни дейности в областта на профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето и оценява тяхната ефективност;
 • организира и осъществява масови дейности и прояви, свързани с международни и национални дни, посветени на здравен проблем;
 • планира, разработва и осигурява разпространението на съвременни печатни и аудио-визуални, здравнообразователни, информационни и методични материали за нуждите на населението;
 • осигурява взаимодействието на РЗИ – Софийска област със средствата за масова информация и в партньорство с тях провежда дейности по профилактика на болестите и промоция на здравето;
 • оказва консултативна и методична помощ по проблемите на здравното образование, възпитание и профилактиката на болестите;
 • организира функционирането на Националната система за мониторинг на шума на територията на съответната област;
 • организира извършването на изследвания за вредните ефекти на шума върху здравето на населението;
 • разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето;
 • участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето.