Дирекция „Надзор на заразните болести“

E-mail: rzi_so@rzi-sfo.bg
Телефон: +359 2 807 8757

Допълнителна информация

Дирекция „Надзор на заразните болести“:

 • организира, провежда, методично ръководи и контролира профилактичните и противоепидемичните дейности на територията на съответната област;
 • координира дейностите на лечебните заведения и на местните държавни и общински органи и други организации по отношение на надзора на заразните болести;
 • следи и анализира епидемичната обстановка на територията на областта, планира и предприема мерки за предотвратяване и овладяване на епидемичните ситуации;
 • осъществява държавен здравен контрол в лечебни, здравни и детски заведения, домовете за медико-социални грижи за деца, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца;
 • извършва контрол върху дейността на физическите и юридическите лица, които извършват дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
 • осъществява контрол върху извършването на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности в контролираните обекти;
 • извършва регистрация на заразните болести на територията на съответната област и съобщава данните в Националния център по обществено здраве и анализи, Националния център по заразни и паразитни болести и Министерството на здравеопазването;
 • извършва проверка за спазване на здравните изисквания в лечебните заведения във връзка с регистрацията и издаването на разрешения за извършване на дейност от лечебните заведения;
 • издава становища за класификация на опасни болнични отпадъци и удостоверения за дейност с опасни болнични отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;
 • изготвя планове за профилактични имунизации и реимунизации на лицата, включени в имунизационния календар, и отчети за тяхното изпълнение;
 • осъществява методично ръководство и контрол на изпълнението на Националния имунизационен календар, съхранява и разпределя получените от Министерството на здравеопазването ваксини и други биопродукти;
 • организира и участва в провеждането на извънредни имунизационни кампании при епидемични ситуации от ваксинопредотвратими инфекции;
 • провежда в имунизационните кабинети на инспекцията задължителни имунизации на лица, които не са упражнили правото си на избор на общопрактикуващ лекар, както и препоръчителни имунизации по желание на лица;
 • организира дейностите по граничния здравен контрол и опазване на страната от разпространение на заразни болести;
 • организира дейностите по ранно оповестяване и организиране на отговор в случай на възникване на заразни болести, епидемични взривове и/или епидемии, както и при използване на биологични агенти за нанасяне на вреда;
 • извършва епидемиологични проучвания на болни от заразни и паразитни болести, епидемични взривове и епидемии, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път; подпомага и методично ръководи лечебните заведения при разработването и провеждането на мерки за ограничаване епидемичните взривове и тяхната превенция;
 • събира и анализира данни за инфекции, свързани с медицинското обслужване от лечебните заведения; извършва епидемиологични проучвания на епидемични взривове от тези инфекции, подпомага, методично ръководи и контролира лечебните заведения при организиране на профилактиката и контрола на инфекциите, свързани с медицинското обслужване;
 • събира и анализира данни за структурата на причинителите на инфекции, свързани с медицинското обслужване, и тяхната чувствителност/резистентност; подпомага и методично ръководи лечебните заведения при изготвянето и провеждането на адекватна антимикробна политика;
 • предлага на директора на РЗИ – Софийска област при необходимост въвеждането на допълнителни противоепидемични мерки за ограничаване епидемичното разпространение на остри заразни болести;
 • издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;
 • съставя актове за установяване на административни нарушения;
 • прави предложение до директора на РЗИ – Софийска област за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
 • участва в регионални междуведомствени комисии по въпросите на надзора на заразните болести;
 • разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на надзора на заразните болести;
 • участва в изпълнението на национални програми и проекти в областта на надзора на заразните болести;
 • упражнява здравно-паразитологичен контрол върху обекти и външна среда;
 • организира съвместно с лечебните заведения лечението на заразените лица в ендемичните за геохелминтози населени места и в детските колективи;
 • извършва лабораторна диагностика на паразитозите по профилактични, епидемиологични и клинични показания;
 • организира и провежда микробиологична и вирусологична диагностика за нуждите на надзора на заразните болести и по искане на физически и юридически лица;
 • извършва микробиологични изследвания и анализи за определяне на ефективността на провежданите дезинфекции и стерилизации в контролираните обекти;
 • анализира и дава заключения на резултатите от микробиологична, паразитологична и вирусологична диагностика за целите на държавния здравен контрол;
 • води лабораторна документация за добра лабораторна практика съгласно медицинските стандарти.