Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

E-mail: rzi_so@rzi-sfo.bg
Телефон: 02/ 807 8747

Допълнителна информация

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“:

 • изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите;
 • организира и участва в разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики и процеса на атестиране на служителите в РЗИ – Софийска област;
 • поддържа служебните и трудовите досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;
 • организира дейността и участва със свои представители в комисии за провеждане на конкурси по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, изготвя и отговаря за законосъобразното съставяне на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на служителите в РЗИ – Софийска област;
 • организира и осигурява дейността по административно обслужване на физически и юридически лица на принципа “едно гише” и предприема действия в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс и Наредбата за административното обслужване;
 • организира и извършва деловодната дейност в РЗИ – Софийска област, систематизира и съхранява документи в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и отговаря за организирането на куриерски услуги;
 • изразява становища за законосъобразността на проектите на актове по Административнопроцесуалния кодекс и на актовете и наказателните постановления по Закона за административните нарушения и наказания;
 • разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на РЗИ – Софийска област;
 • изготвя договорите, по които РЗИ – Софийска област е страна;
 • осъществява процесуално представителство пред органите на съдебната власт и Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на личните данни и Комисията за защита от дискриминация;
 • изготвя план за бюджетните средства, необходими за дейността на РЗИ – Софийска област;
 • осъществява финансово-счетоводното обслужване на РЗИ – Софийска област и предприема действия за своевременно събиране вземанията на РЗИ – Софийска област и тяхното администриране;
 • организира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
 • създава и поддържа публични регистри и база данни и поддържа интернет страницата на РЗИ – Софийска област в актуално състояние;
 • организира работата с електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи;
 • съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи и интеграцията в единната комуникационна инфраструктура на администрацията;
 • организира, контролира и отговаря за поддържането, изправността и сигурността на автоматизираната информационна инфраструктура на РЗИ – Софийска област – локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника и др.;
 • организира стопанското и транспортното обслужване в РЗИ – Софийска област;
 • организира и контролира дейностите по осигуряване на пожарна и аварийна безопасност в инспекцията;
 • организира и контролира дейностите, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.