Директор

Д-р Розалина Чобанова

E-mail: rzi_so@rzi-sfo.bg
Телефон: +359 2 807 8765

Допълнителна информация

Директорът:

 • организира, ръководи и контролира цялостната дейност на РЗИ – Софийска област, както и връзките й с други организации;
 • представлява РЗИ – Софийска област пред трети лица;
 • разпорежда се с бюджетните средства на РЗИ – Софийска област и носи отговорност за тяхното управление и за законосъобразното им разходване;
 • утвърждава наименованието и броя на отделите и секторите в структурата на дирекциите на РЗИ – Софийска област съгласувано с министъра на здравеопазването;
 • утвърждава длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите, правилника за вътрешния ред, вътрешните правила за работна заплата, стандартните оперативни процедури и инструкциите за работа на РЗИ – Софийска област;
 • назначава държавните служители в РЗИ – Софийска област, изменя и прекратява служебните им правоотношения;
 • сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в РЗИ – Софийска област;
 • осъществява правомощията по реализиране на дисциплинарната отговорност на служители в РЗИ – Софийска област;
 • осъществява контрол по атестацията на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение;
 • определя служител, който да изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;
 • определя служител, който да осъществява предварителен контрол за законосъобразност по смисъла на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 • издава наказателни постановления в случаите, предвидени в закон;
 • издава заповеди за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
 • разглежда жалби срещу наложени принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
 • ръководи извършването на проверки по предложения и сигнали на граждани;
 • провежда дейността по организацията и осигуряването на здравната помощ при бедствия, аварии и катастрофи на територията на съответната област;
 • организира извършването на дейности по отбранително-мобилизационна подготовка и разработването на военновременни планове за организацията на медицинската помощ на населението в региона;
 • осъществява методическо ръководство върху дейността на звеното в общинската администрация, изпълняващо функции в сферата на здравеопазването;
 • координира и контролира дейностите по изпълнение на национални и регионални здравни програми на територията на съответната област;
 • организира, ръководи и контролира медицинската експертиза на територията на съответната област;
 • взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на РЗИ – Софийска област, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки;
 • изготвя и представя в Министерството на здравеопазването ежегоден доклад за резултатите от дейността на РЗИ – Софийска област;
 • насрочва и ръководи заседанията на директорския съвет и на експертния съвет на РЗИ – Софийска област;
 • създава със заповед консултативни съвети, комисии и експертни работни групи;
 • осъществява и други дейности по управлението на РЗИ – Софийска област.