Главен секретар

Светослав Стаменов

E-mail: svetoslav.stamenov@rzi-sfo.bg
Телефон: 02/ 807 8750

Допълнителна информация

Главният секретар:

 • организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на РЗИ – Софийска област;
 • осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;
 • утвърждава длъжностните характеристики на служителите в РЗИ – Софийска област;
 • организира извършването на атестацията на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение;
 • организира и координира дейностите по обучение на служителите в РЗИ – Софийска област и осигурява условия за повишаване на квалификацията им;
 • контролира и отговаря за работата с документите, съхраняването им и опазването на служебната тайна и на личните данни в РЗИ – Софийска област;
 • организира и координира дейността по предоставяне на информация на трети лица по Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни и Закона за здравето;
 • координира връзките с медиите с цел осигуряване на регулярна информация за дейността на РЗИ – Софийска област в публичното пространство;
 • организира и отговаря за стопанисването и управлението на ползваните недвижими имоти и движими вещи, предоставени на РЗИ – Софийска област;
 • следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства, предоставени на РЗИ – Софийска област;
 • организира и координира дейностите по информационно осигуряване;
 • организира и контролира изготвянето на годишни планове и отчети на РЗИ – Софийска област;
 • координира и контролира изготвянето на докладите за състоянието на администрацията, актуализацията на Списъка на унифицираните наименования на административните услуги и публичните регистри на административни услуги;
 • изпълнява и други задачи, възложени му от директора на РЗИ – Софийска област.