Ред за подаване на документи за ТЕЛК, чрез РКМЕ

Съгласно чл.56, ал.1 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, лицата или законните им представители/упълномощени от тях лица подават заявление-декларация по образец съгласно приложение № 11 на място в РКМЕ или чрез лицензиран пощенски оператор за:

1. освидетелстване;

2. редовно преосвидетелстване;

На вниманието на лицата с изтичащи решения на ТЕЛК – вижте тук 

3. преосвидетелстване, когато се иска промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказаните условия на труд или причинната връзка;

4. предсрочно преосвидетелстване за влошено или подобрено състояние;

5. преосвидетелстване по повод социални придобивки и други поводи, предвидени в нормативни актове.

    Освидетелстването/преосвидетелстването се извършва от ТЕЛК чрез подаване на документи в РКМЕ по района на постоянния адрес на лицето, като това се удостоверява с документ за самоличност или по района на настоящия му адрес, ако е регистрирано на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на заявлението в РКМЕ, като това се доказва с удостоверение за настоящ адрес, издадено от общината.

Насочването на пациента към ТЕЛК се извършва от:

    • личния лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар – лекуващият лекар, когато е налице трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, която не е предшествана от временна неработоспособност. Насочването се извършва с „Медицинско направление за ТЕЛК“, което се представя в оригинал;

    • ЛКК насочва пациента към ТЕЛК с „Медицински протокол на ЛКК“ при предхождаща временна неработоспособност. Протоколът се представя в РКМЕ в оригинал в 3-дневен срок от издаването му.

     Заедно със заявление-декларацията, лицата трябва да подадат в РКМЕ направление от личния/лекуващ лекар или протокол на ЛКК и медицинска документация, доказваща здравословното им състояние, включително заверени копия от актуални медицински документи, съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и консултации, които са налични в медицинската документация при личния лекар и/или при лекуващия лекар и са извършени през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК или издадени след предходно пре-/освидетелстване. 

При подаване на документи за освидетелстване/ преосвидетелстване от ТЕЛК чрез лицензиран пощенски оператор е необходимо да представите задължително: 

    • Заявление-декларация попълнено от лицето, което ще се  освидетелства/ преосвидетелства;

    • Направление за ТЕЛК от личен лекар или Медицински протокол от ЛКК.

    • Медицинска документация: Епикризи от пролежаване в болница; Етапна епикриза; Амбулаторни листове от консултации и прегледи от специалисти по профила на заболяването; 

    • Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи наличните заболявания и усложнения. В случаите, при които за конкретно заболяване са извършени консултации и изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, и резултатите от тях са налични в медицинската документация на лицето, към направлението личният лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар – лекуващият лекар (лекар по дентална медицина), прилага заверени копия на същите, без да се налага повторното им назначение и извършване. Rо-графии, КАТ на съответните органи, ЯМР – изискват се само при определени заболявания (напр. Rо-графии се изискват при заболявания на белия дроб, на костите и др.).

    •  Акт за раждане при освидетелстване на деца до 16 годишна възраст – копие

Когато лицето се явява за продължаване на временна неработоспособност (напр. след изтичане на 180 дни непрекъснат отпуск поради временна неработоспособност) е необходимо да предостави и копие на първия и последен болничен лист. Когато лицето е ползвало 12 месеца отпуск (360 дни) за временна неработоспособност с прекъсване в две предходни календарни години и в годината на боледуване, е необходимо предоставяне на служебна бележка от работодател за ползваните дни отпуск за временна неработоспособност.

ЗАБЕЛЕЖКА:

    • При освидетелстване на деца до 16 годишна възраст е необходимо представяне на Акт за раждане – оригинал, за справка на място.

    • Лицата, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място (в дома, в болнично или друго заведение), като това обстоятелство задължително се доказва с медицинско удостоверение от личния лекар (бланка № 119/ МЗ). 

      Изпратеното заявление-декларация, всички реквизити да са точно попълнени, включително данни от документ за самоличност – лична карта на лицето или родител; данни от Акт за раждане на дете и да е посочен телефонен номер за връзка. Задължително да е положен подпис на заявител и дата.

     Заявление-декларацията с приложена към него медицинска документация, можете да изпращате на адрес: 

     Заявление-декларация-образец може да изтеглите от ТУК (последна актуализация: 22.03.2024г.)