Регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ – Софийска област

Съдържа данни за обектите с обществено предназначение, транспортните средства за обществен превоз и транспортните средства със специално предназначение, на територията на Софийска област.

Регистърът съдържа индивидуален регистрационен номер на обекта; дата на регистрация; наименование/брой и вид на транспортните средства; адрес/местодомуване на транспортните средства; община(район) на обекта; видове дейности; име на лицето, открило обекта; данни от съдебната регистрация; адрес на управление; община(район) на фирма; дата на заличаване на регистрацията; номер на заповед за заличаване на регистрацията; основание; промени във вписаните обстоятелства.