Ред за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Обществена поръчка по реда на чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП – покана до определено лице

Предмет на поръчката: „Доставка, монтаж, внедряване и гаранционна поддръжка за срок от 24 месеца на интегрирана облачна система за следене и наблюдение на телесна температура на влизащите на територията на Р. България, през ГКПП Калотина“.

Идентификационен номер № 1/2020

Документ

Дата на публикуване в профила на купувача

Покана по чл.191, ал.1, т.3 от ЗОП

17.03.2020

Техническа спецификация – Приложение № 1

17.03.2020

Проект на договор – Приложение № 2

17.03.2020

Образци на документи в Word за попълване

17.03.2020

Протокол от работата на комисията

23.03.2020

Договор за възлагане на обществена поръчка

25.03.2020