Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП

Предмет на поръчката: 

Идентификационен номер № 1/2022

 

 

Документ

Дата на публикуване

1

Покана до всички заинтересовани лица


2

Методика за определяне на комплексната оценка на офертата – Приложение № 1


3

Проект на договор – Приложение № 2


4

Образец на офертата – Образец №1


5

Образец на декларация – Образец №2

6

Договор за възлагане на обществена поръчка

 

 

 

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП

Предмет на поръчката: “Избор на изпълнител за организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия през 2021 г., за контрол на комарните популации на територията на РЗИ-Софийска област, с оглед на превенция на риска от бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве”

Идентификационен номер № 1/2021

 

 

Документ

Дата на публикуване

1

Покана до всички заинтересовани лица

20.04.2021г.

2

Техническа спецификация на поръчката – Приложение № 1

20.04.2021г.

3

Проект на договор – Приложение № 2

20.04.2021г.

4

Образци на документи, декларации и др.

20.04.2021г.

5

Договор за възлагане на обществена поръчка