Общоградска кампания на РЗИ-Софийска област сред населението на гр. Костенец – на 23.10. 2018 г.


Общоградска кампания на РЗИ-Софийска област сред населението на гр. Костенец – на 23.10. 2018 г.-
за превенция на четирите рискови фактори на хронични неинфекциозни болести – тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска физическа активност и употреба на алкохол.

По инициатива на РЗИ-Софийска област и в изпълнение на Заповед на Министерството на здравеопазването № РД–01–206/18.07.2018 г. за реализиране на дейности за 2018 г. от Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., на 23.10.2018 г. ще се проведе здравно-информационна и скринингова кампания, сред ученици от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ и „ПГ Георги Сава Раковски “, техни преподаватели и жители на града. Превенцията на 4-те основни поведенчески фактори на риска за възникване на ХНБ – тютюнопушенето, приема на алкохол, нездравословното хранене и ниската физическа активност, подлежат на промяна в положителна посока, при достатъчно високо ниво на информираност на населението от всички възрастови групи, относно личната отговорност на индивида за собственото му здраве.
Мероприятия в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ от 10.00 – 11.00 ч.:
С учениците от начален курс, съобразно възрастовите им особености – в залата на учебното заведение ще се проведат следните здравно-образователни дейности:
За най-малките – обучение под формата на забавна игра, с използване на интерактивни методи, насочено към демонстрация с анатомичен модел на “Пушещата кукла Сю” относно формиране на първоначални знания и нагласи у тях за предпазване от вредния навик.

 • Придобиване и развиване на знания и умения за здравословно хранене, чрез използване на интерактивната игра „Магнитна дъска – Пирамида на балансирано хранене“, при която деца от втори клас ще се обучават да подреждат основните групи здравословните храни, чрез поставянето на символите в зоните на „светофара“ от хранителната пирамида. Същевременно, сборна група деца от V-ти, VI –ти, и VII-ми клас ще демонстрират своите знания и придобити умения за здравословно хранене като „изготвят“ примерно здравословно меню, с помощта на предварително предоставено от дирекцията, в подготвителния етап на кампанията интерактивно пособие „Магнитна здравословна храна с меню“. На всички участници ще бъдат подарени книжките на Националния център за здравословно хранене и анализи /ЦОЗА/, съдържащи 12 фундаментални принципа за здравословно хранене на деца от 7 – 14 г.
 • Дискусия относно оптимална двигателна активност на учениците, с предпочитани спортни дейности включени в дневния им режим – в училище и извънкласни спортни занимания. Група петокласници ще подредят „Магнитна пирамида на двигателната активност“ на Д „ПБПЗ“, с определяне на най-подходящите и желани индивидуални и колективни видове спорт.
  От 11.00-11.45 ч. – Награждаване на участници от V-ти и VII-ми клас участници в конкурс, /организиран по време на подготовка на кампанията/ за есе и рисунка на тема „Превенция на 4-те рискови фактора на ХНБ“, като отделните теми са избрани, съобразно предпочитанията на отделните участници от V-ти и VII-ми клас.
  Мероприятия в „ПГ Георги Сава Раковски “ – от 12.00-13.00 ч.:
 • Пред ученици от „ПГ Георги Сава Раковски “ ще се демонстрира негативния ефект върху здравето на рисков фактор „алкохол“, чрез симулация с пособието „алкоочила.“
 • Награждаване на ученици от IX-ти и X-ти клас изработили творби по конкретен рисков фактор: тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, ниска физическа активност и нездравословно хранене.
  /Като подготвителен етап на младежките инициативи, предварително беше проведен конкурс за изработване на рисунки и изготвяне на есе относно превенция на 4-те рискови фактора на ХНБ под надслов: “Избирам да живея здравословно”. В часа на класа участниците бяха запознати с тематично свързана презентация и видеоклип на дирекцията./
  / Предметните награди на победителите в конкурсите ще се осигурят с финансовите средства, отпуснати от МЗ по програмата/.
  От 13.00 ч. в медицинския кабинет на ПГ „Г. С. Раковски“ ще се извърши скринингово изследване на желаещи лица от община Костенец, предварително оповестено на сайта на РЗИ-Софийска област и на общинския сайт на град Костенец по следните параметри:
 • Изнесена форма на Консултативния кабинет за отказване от тютюнопушене /ККОТ/. Провеждане на индивидуални консултации за отказ от тютюнопушене, чрез измерване нивото на въглеродния оксид в издишан въздух и карбоксихемоглобин с апарата „Смокер лайзер“. Провеждане на индивидуални консултации за вредата от употребата на цигари, тютюневи изделия и наргиле, продължителността на тютюнопушенето и степените на зависимост.
 • Скринингово изследване, определящо потенциален сърдечно-съдов риск по четири неинвазивни показатели – /артериално налягане, обиколка на талията, ИТМ, чрез „Уред за измерване на телесни мазнини. Консултиране относно патогномоничното значение на наднормените стойности на измерените показатели, които най-често се свързват с модела на нездравословно хранене и намалена двигателна активност.