Профилактика на болестите

ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ,ЧРЕЗ ЕФЕКТИВЕН ЛИЧЕН И ОБЩЕСТВЕН ПРИНОС

Профилактиката на болестите и промоцията на здравето понижават уврежданията и възстановяват ползите в живота на хората

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,
В условията на 21ви век информираният избор на стил и начин на живот е в съзвучие с призива „Промяната в мисленето води до конкретни резултати, без повтаряне на минали грешки“, основан върху доверието към знанията и опита на професионалистите в областта на общественото здравеопазване.


В основната рубриката „Профилактика на болестите“ може да намерите информация за профилактичната и превантивна дейност на отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ (ПБПЗ), насочена към снижаване на тревожните нива на заболяемост и смъртност от социално-значимите болести у нас. Ограничаването на разпространението и нивото на факторите на риска, за тяхното възникване е разумната алтернатива сега и в обозримо бъдеще. В партньорство с регионални масмедии, дигитални платформи, младежки и граждански обществени организации и институции, утвърдените изготвени материали, линкове и клипове, достигат нашите адресати.


В подрубрика „Актуална здравна информация“ ще имате възможност да потърсите здравно-информационни и образователни материали за състояли се или предстоящи инициативи и дейности, свързани със значими за общественото здраве теми. В нея се предоставя и експресна информация за извънредни ситуации, с цел предприемане на целенасочени, координирани и навременни мерки за ликвидиране на негативните последствия от тях върху общественото здраве.


В подрубрика „Изберете здравето“ се предоставят разработени материали за повишаване нивото на здравната информираност и култура, с цел мотивиране на хората как да защитят себе си, своите близки и околни, според заложените в действащите националните и регионални профилактични програми на Министерството на здравеопазването подходи. Създаването на стимулирани доброволни здравословни промени в динамичния стереотип на рисковите групи от населението, водят до практикуване на балансирано хранене, физическа активност, борба срещу употребата на тютюневи и наркотични изделия, злоупотреба с алкохол. Добрите примери срещу агресивното и безотговорно поведение на пътя от детето до хората от третата възраст, допринасят за цялостна промяна в положителна посока за запазване на собственото здраве и живот.

Консултативният кабинет по отказване от тютюнопушене /ККОТ/ към отдел “ПБПЗ“ действа като изнесена на терен форма за предоставяне на услуги и консултации по заявка на организирани лица от общините на областта /училища, предприятия, общински администрации, граждани/.

В подрубрика „Световни дни на здравето“ се поместват здравно-информационни материали, свързани с отбелязване на Световните дни на здравето по календара на Световната здравна организация. Всяка година, чрез тях се напомня за обществено значим здравен проблем, който провокира хората към съпричастност и лична отговорност за собственото здраве.


В подрубрика „Национални и регионални програми“ се отразяват дейности, по които Инспекцията и отдел „ПБПЗ“ работят, включително съвместни проучвания с НЦОЗА за ранно откриване на заболявания, в контекста на националните и регионални здравни приоритети.


В подрубрика „Доклади“ са поместени годишните доклади за шумовото натоварване в мониторираните общини в Софийска област и годишните доклади за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в промишления регион Пирдоп-Златица.

Допълнителна информация може да получите на телефон: 02/807 87 61 и на e-mail: pbpz@rzi-sfo.bg