Физични фактори

Шум

РЗИ – Софийска област извършва контрол върху шума чрез:

  • измерване/изчисляване на имисионния шум;
  • измерване нивата на проникващ шум в жилищата и жилищните територии при сигнали и жалби с цел установяване съответствието им с действащите норми съгласно Наредба №6 от 2006 г. Измервания се извършват в помещения на жилищни сгради, както и в жилищни зони и територии;
  • измерване нивата на проникващ шум в жилищата и жилищните територии при сигнали и жалби с цел установяване съответствието им с действащите норми съгласно Наредба №6 от 2006 г. Измервания се извършват в помещения на жилищни сгради, както и в жилищни зони и територии;
  • мониторинг на шума в населените места.