Електромагнитни полета

Съгласно допълнителните разпоредби на Закона за здравето, нейонизиращите лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и урбанизирани територии са фактори на жизнената среда и подлежат на контрол. Обектите, източници на нейонизиращи лъчения, са обекти с обществено предназначение и подлежат на държавен здравен контрол.

Съгласно чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето регионалните здравни инспекции създават и поддържат публичен регистър на обектите с обществено предназначение, а съгласно чл. 26 от Наредба № 36 от 2009 г. в регионалните здравни инспекции се създават, поддържат и съхраняват досиета на обектите с обществено предназначение.

Извършва се непрекъсната актуализация на информацията за всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територията на Софийска област, в Регистъра на обектите с обществено предназначение по Наредба № 9 от 2005 г., който се поддържа в актуален вид на сайта на РЗИ – Софийска област.