Води

Здравният контрол върху посочените фактори на жизнената среда се провежда за установяване спазването на изискванията и разпоредбите на Закона за здравето, Закона за водите, Наредбите, издадени на основание на посочените закони, касаещи органите на държавния здравен контрол и следва да включва систематичен и насочен контрол, извършван чрез мониторинг и тематични проверки, основан на безпристрастност, качество и последователност.