Химични вещества и смеси

Държавният здравен контрол по спазване на изискванията към химичните вещества, смеси и изделия, в т.ч. биоциди и прекурсори на взривни вещества, се извършва на всички етапи от вноса, пускането на пазара, предлагането в търговската мрежа и употребата им.

Систематичният здравен контрол на химичните вещества, смеси и изделия, в т.ч. биоциди и прекурсори на взривни вещества, включва проверка на:

  • наличие на информационен лист за безопасност на български език от вносители, дистрибутори, потребители по веригата, изготвени съгласно изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) – спазване на задължението за предоставянето на информация по веригата на доставката за химични вещества и смеси, съгласно Регламент REACH;
  • спазване на задължението за предоставянето на информация по веригата на доставката за химични вещества и смеси, съгласно Регламент REACH;
  • класифициране на вещества и смеси, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008;
  • спазване задължението лицата, които пускат на пазара химични вещества, смеси или биоциди, класифицирани като опасни въз основа на физико-химичните и токсикологичните им свойства, да предоставят в Клиниката по токсикология към УМБАЛСМ “Н. И. ПИРОГОВ” информация за химичния състав, физико-химичните и токсикологичните им свойства;
  • пускане на пазара на детергенти и повърхностноактивни вещества, предназначени за детергенти по отношение на класифициране, етикетиране (включително задълженията за предоставяне на информация в интернет) и опаковане; – съответствие състава на детергентите с информацията, посочена на етикета и информацията в интернет;
  • спазване изискването пуснатите на пазара биоциди да притежават разрешение за пускане на пазара, издадено по реда на чл.18 от ЗЗВВХВС или Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди; контрол на съответствиeто на класифицирането, етикетирането и опаковането на пуснатите на пазара биоциди с издадените разрешения; съответствие на предоставената информация в Информационния лист за безопасност с условията на разрешението; лабораторен анализ на активни вещества на биоциди и състав на биоциди за целите на съответствието с издадените разрешения; контрол на съответствието с чл. 95, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 528/2012;
  • спазване изискването за забрана за предоставяне на прекурсори на взривни вещества под ограничение на масовия потребител съгласно чл. 23 от ЗЗВВХВС; етикетирането на прекурсори на взривни вещества под ограничение съгласно Регламент (ЕС) № 98/2013;
  • пускане на пазара на вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделие, за които се съдържа ограничение в Приложение № XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006.