Бутилирани натурални, минерални, изворни и трапезни води

Здравният контрол върху обектите за производство на бутилирани води и върху самите бутилирани води се провежда за установяване спазването на изискванията и разпоредбите на Регламентите на ЕС, Решенията на ЕС, Закона за храните, Наредбите, издадени на основание на Закона за храните, и следва да включва официален систематичен и насочен контрол извършван чрез текущи инспекции и тематични проверки, основан на безпристрастност, качество и последователност.

За обектите, произвеждащи бутилирани води, се води публичен регистър, който се публикува на сайта на РЗИ-Софийска област и ежемесечно се актуализира.