Предварителен здравен контрол

Дейността включва контрол по спазване на здравните изисквания при проектиране, строителство, реконструкция, разширение и въвеждане в експлоатация на обекти с обществено предназначение:

  • съгласуване на устройствени планове и извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти със задължителните здравни норми и изисквания;
  • участие в областните и общинските експертни съвети по устройство на територията;
  • участие в процедурите по извършване на екологични оценки /ЕО/ на планове и програми и оценки за въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционни предложения.