Обществено здраве

Дирекция „Обществено здраве” е в състава на специализираната администрация на РЗИ-Софийска област, която като териториален орган на Министерство на здравеопазването на територията на Софийска област има основна роля по изпълнение и провеждане на държавната политика за защита здравето на населението в областта.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ в дейността на Дирекция „Обществено здраве” е:

ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО И РАБОТОСПОСОБНОСТТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН ЗДРАВЕН И ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ В ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И НАД ФАКТОРИТЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА.

Дирекцията изпълнява следните задължения и правомощия по контрола на обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда:

1. Държавен здравен и лабораторен контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда;

2. Мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на населението, включително и извършване на анализ и оценка на резултатите, изготвяне на доклади и препоръки към местната власт, информиране на населението чрез интернет страницата на РЗИ – Софийска област и други начини;

3. Провеждане на лабораторни изследвания при спазване на процедурите, съгласно получената акредитация по БДС ISO 17 020 и повишаване капацитета на лабораторната дейност;

4. Разработване и изпълнение на регионални здравни програми и проекти;

5. Координация и изпълнение на национални и международни здравни програми и проекти;

6. Следдипломно практическо обучение в областта на опазване на общественото здраве;

7. Проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве;

8. Планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи за територията на Софийска област;

9. Съставяне на актове за установяване на административни нарушения и налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;

10. Участие в регионални междуведомствени комисии;

11. Подобряване на формите и начините за предоставяне на информация на обществеността и повишаване на информираността на населението;

12. Участие при разглеждането на документи по процедурите, посочени в Закона за устройство на територията и Закона за опазване на околната среда и др., свързани с оценката на здравния риск за населението.


Дирекция „Обществено здраве” включва в състава си два отдела – отдел „Държавен здравен контрол” и отдел „Лабораторни изследвания”.