На вниманието на лицата с изтичащи решения на ТЕЛК

Във връзка с изтичане срока на експертните решение на ТЕЛК, Ви уведомяваме, че е необходимо лицата или упълномощено от тях лице да подадат документи за преосвидетелстване от ТЕЛК в Регионална картотека на медицинските експертизи  /РКМЕ/ – Софийска област, адрес: гр. София 1750, жк Младост 1, ул. „Димитър Моллов“ №1.

           Обръщаме внимание, съгласно последните промени в Закона за хората с увреждания/чл.26/ и Закона за здравето /чл.101б/, че

–          когато лицата са подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертното решение и е налице забавяне в медицинската експертиза по смисъла на разпоредбите на Закона за здравето, се удължава валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново експертно решение /чл.101б ал.2 от ЗЗ/.

–          Ако след редовно призоваване лицето не се яви на определената дата в  ТЕЛК, удължаването на срока на експертното решение се счита за прекратено от датата на неявяването и се прекратяват произтичащите от експертното решение права и подкрепа /чл.101б ал.5 от ЗЗ/.

За подаването на документите в РКМЕ – Софийска област са необходими:

● Направление от личния/лекуващия Ви лекар  /Приложение № 8 към чл.23,ал.2 от ПУОРОМЕРКМЕ/. Направлението се издава в електронен вид чрез Информационна система за контрол на медицинската експертиза – Информационна база данни /ИСКМЕ-ИБД/ въведена в експлоатация от 15.10.2020 г. Информационната система е достъпна на адрес: https://ibd.mh.government.bg/account/login/.

·      Заявление-декларация, което може да изтеглите от Интернет страницата на РЗИ-Софийска област на адрес: https://rzi-sfo.bg/wp-content/uploads/2024/03/образец-заявление-ТЕЛК.docx, към което се прилагат следните документи

●Копие от епикризи или етапни епикризи, получени след датата на издаване на последното Ви експертно решение от ТЕЛК;

●Копие от медико-диагностични изследвания и консултации, извършени в рамките на последните 12 месеца преди представянето им за ТЕЛК;

●В случай, че лицето работи е необходимо да представи производствена характеристика, попълнена от работодател. В производствената характеристика освен всички изискуеми данни, работодателя трябва да впише ЕИК/Булстат, адрес, телефон за контакт, имейл адрес.

Заявлението-декларация, ПОДПИСАНО ОТ ЛИЦЕТО ИЛИ ОТ  ЗАКОНЕН НЕГОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ / ПЪЛНОМОЩНИК, заедно с другите описани по-горе документи, може да се подаде по един от следните начини:

·      По пощата  с обратна разписка на посочения по-горе адрес на РКМЕ;

·      По електронен път, ако разполагате с квалифициран електронен подпис /КЕП/ чрез ИСКМЕ/ИБД, достъпна на адрес: https://ibd.mh.government.bg/account/login/.

● На място в Регионална картотека на медицинска експертиза /РКМЕ/ при РЗИ-Софийска област на адрес: гр. София 1750, жк Младост 1, ул. „Димитър Моллов“ № 1;

РКМЕ ще изпрати в ТЕЛК подадените документи.

            ТЕЛК ще уведоми лицето с писмо дали ще се произнесе само по представената медицинска документация или като определи дата за явяване пред ТЕЛК.

            В случай, че е необходимо представяне на допълнителни изследвания и консултации, ТЕЛК ще уведоми лицето за това обстоятелство.