Място за приемане на заявленията по ЗДОИ

Уважаеми граждани,

Кой може да поиска достъп до обществена информация?

Всеки гражданин на Република България, чужденец и юридическо лице имат право на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Регионална здравна инспекция – Софийска област.

Как можете да поискате достъп до информация?

Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или писмено заявление.Няма пречка да се използват и двата начина.

Препоръчваме Ви да подавате писмено заявление, защото така по-лесно можете да докажете кога и до каква информация сте поискали достъп.

Къде може да подадете писмено заявление?

Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на инспекцията.

Писмено заявление може да подадете лично, в Центъра за административно обслужване или по пощата на адрес: гр. София, ПК 1431 бул.“Акад. Иван Гешов” № 15, етаж 3, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.

За писмени заявления се считат и заявленията, получени по електронен път на адреса на електронната поща на инспекцията: rzi_so@rzi-sfo.bg или ado@rzi-sfo.bg. В този случай не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис

ВНИМАНИЕ! При подаване на писменото заявление не забравяйте да вземете входящ номер. Когато подадете заявлението си по пощата, пазете обратната разписка – тя е доказателство за подадено заявление.

Какво трябва да съдържа Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация?

За да бъде разгледано, направеното заявление следва да съдържа следната информация:

  • трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  • описание на исканата информация;
  • предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  • адреса за кореспонденция на заявителя.

ВНИМАНИЕ! Ако заявлението не съдържа данни за заявителя /име и адрес за кореспонденция/, както и описание на исканата информация, то се оставя без разглеждане.

В каква форма можете да получите достъп до информация

Можете да поискате:

  • устна справка;
  • да прегледате и прочетете на място цялата налична информация по интересуващия Ви въпрос;
  • копия на хартиен или технически носител;
  • комбинация от форми.

Какво трябва да заплатите за исканата услуга?

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя със Заповед № ЗМФ-156 от 11 март 2022 г. на министъра на финансите и представяне на платежен документ. Разходите по предоставяне на обществена информация можете да внесете и в касата на РЗИ – Софийска област. За предоставяне на достъп до обществена информация по устно запитване също се дължат разходи, в зависимост от формата на предоставяне на достъп и вида на носителя.

За Ваше улеснение на интернет страницата на инспекцията в рубрика: Формуляри и бланки (образци)/ Други образци може да намерите примерен образец на заявление за достъп до обществена информация.

Телефон за информация и справки:

Център за административно обслужване: 02/995 1262