Зооносни заболявания

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ЗООНОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

През есенния сезон е нормално да се наблюдава миграция на гризачи, /полски мишки, плъхове и др./ към населените места, към складовете за фуражи, към местата за отглеждане на животни и др.
Защо са нежелани гости и опасни гризачите? –
Гризачите /мишки, водни и други плъхове, диви зайци, катерици, лалугери, невестулки, белки и др./ са резервоар и преносители на инфекции в природата на много зоонози /Туларемия, Бруцелоза, Ку-треска, Хеморагични трески, Лайшманиоза, Трихинелоза и др./
Възможностите за заразяване на хората са много – при обслужване на животните, при преработка на суровини от животински произход, при използване на храна на необезвредени хранителни продукти, при почистване на животните и на техните помещения. Не рядко заразяването може да стане и чрез вода, замърсена с отделянията от животните причинители на зоонози.

Кои са мерките за профилактика:

  • спазване на добра лична и обществена хигиена;
  • непримиримост към недобра обществена хигиена;
  • използване на вода само от контролиран източник;
  • добра защита на жилища и хранителни продукти от достъп на гризачи;
  • запушване на всички възможни входове за гризачи;
  • редовно почистване на сметищата;
  • редовно почистване на открити канали (особено при животновъдни стопанства);
  • старателно измиване на буркани, картофи и др. от зимника, преди да се консумират;
  • оборудване на водоизточниците така, че да се изключи всякаква възможност за проникване на гризачи в тях.

За своевременно предприемане на мерки и недопускане възникването и разпространението на зоонозни заболявания, РЗИ – Софийска област е информирала Областната дирекция по безопасност на храни за провеждане на строг контрол на хранителните обекти на територията на Софийска област.