Ваксина срещу Грип 2019г.

Указания относно реда за предписване, отпускане, отчитане и заплащане на ваксините срещу сезонния грип 2019/2020, осигуряващи изпълнението Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката за сезонния грип

Във връзка с писмо №16-00-82/14.10.2019 г. на доц. д-р Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор относно изпълнението на „Националната Програма за подобряване на ваксинопрофилактиката за сезонния грип, 2019 – 2022 г.“ и обхващането на хората над 65 годишна възраст, Ви предоставяме информация с указания.

С приемането на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката за сезонния грип се цели чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастните, навършили 65 г., да се снижи заболяемостта и смъртността от сезонен грип и от усложненията, свързани с грипа, както и да се повиши информираността на населението за риска от грип и свързаните с него усложнения и начините на предпазване.

За целта са изготвени и одобрени от Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса „Указания относно реда за предписване, отпускане, отчитане и заплащане на ваксините срещу сезонния грип, осигуряващи изпълнението Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката за сезонния грип, 2019 – 2022 г.“, които са публикувани на интернет страницата на НЗОК (https://www.nhif.bg/page/29). Предвидено е имунизацията с грипни ваксини да се провежда през периода октомври – декември от общопрактикуващите лекари, сключили договори по чл. 59, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване за лицата, за лицата включени в пациентската им листа.

Ваксините, които ще се прилагат за изпълнение на Националната програма следва да са вписани в Приложение № 3 „Лекарствени продукти, предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни заболявания, на заболявания извън обхвата на ЗЗО, заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето, както и ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални указания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуниглобулини, определени с наредбата по чл. 58, ал. 2 от Закона за здравето“ на Позитивния лекарствен списък.

Към момента в посоченото приложение е регистриран единствено лекарствения продукт – VaxigripTetra в опаковка по 10 броя, предварително напълнени спринцовки с игла, което е необходимо да съобразите при изготвянето на заявките си.

Съгласно указанията НЗОК заплаща само за профилактични грипни ваксини, които са приложени и отчетени от ОПЛ в предвидените срокове.

Отчитането на приложените дози грипна ваксина по Националната програма към РЗИ – Софийска област се извършва с Приложение №7, към чл. 13, ал.2 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България, с код 99 „Имунизирани по национална програма“.