ЛЗ за извънболнична помощ

1. Необходими документи за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ

Лечебните заведения за извънболнична помощ се регистрират, съгласно изискванията на чл. 40 от ЗЛЗ, по ред, определен в Наредбана МЗ за водене регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.

Необходими документи при регистриране на лечебно заведение за извънболнична помощ:

а/ заявление по образец;

б/ документи съгласно чл. 40 от ЗЛЗ

 • Данни за документи Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава -членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство -документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;
 • Учредителният акт на дружеството, съответно на кооперацията, и правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;
 • Имената на лицата -съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика;
 • Дипломата за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;
 • Документът за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение, а в случаите по чл. 14а -документ, че лицето е прието за обучение за придобиване на специалност по обща медицина
 • Удостоверение за вписване в регистъра на районната колегия на Българския лекарски съюз или Българския зъболекарски съюз за лекарите и лекарите по дентална медицина, които ще ръководят, съответно ще работят в заведението;
 • Свидетелство за съдимост -за лицата, членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение;
 • Разрешението от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
 • Документи за платена държавна такса по чл. 41, ал. 4 от този закон и по чл. 46 от Закона за здравето, а в случаите по ал. 5 -и документ за платена държавна такса по чл. 11, ал. 6 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

2. Кога се подава заявление за промяна в обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ?

Промените в обстоятелствата може да са свързани с:

 • име/наименование на лечебното заведение;
 • седалище или адрес на юридическото лице;
 • адрес, на който се осъществява дейността на лечебното заведение;
 • капитал;
 • единен идентификационен код;
 • смяна на лицето, представляващо лечебното заведение;
 • видове дейности;
 • промени, свързани със съдружници, акционери или членове на кооперацията;
 • промяна на собствеността;
 • преобразуване, сливане, вливане, разделяне или прекратяване на лечебното заведение и др.

3. Кога се заличава лечебно заведение извънболнична помощ?

Регистрацията на лечебно заведение се заличава:

 • когато районната колегия на съсловната организация е заличила от регистъра лекаря или лекаря по дентална медицина, учредил лечебно заведение;
 • при установено нарушение по чл. 3, ал. 4 от ЗЛЗ
 • при осъществяване на дейности в нарушение на извършената регистрация;
 • при осъществяване на дейности в нарушение на утвърдените медицински стандарти и здравни изисквания;
 • при неосъществяване на дейност повече от 6 месеца;
 • при настъпване на обстоятелствата по чл. 44, ал. 1, т. 2;
 • по искане на лечебното заведение;
 • при прекратяване на юридическото лице, при смърт на регистрирания или поставянето му под запрещение.