ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГРАД БОТЕВГРАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
По повод на публикации относно „лошо качество“ на питейната вода в град Ботевград, Ви уведомяваме, че Регионална здравна инспекция – Софийска област извършва постоянен контрол на качествата на питейната вода в града.
С цел обективно установяване качествата на водата, от началото на 2020 година се
извършва засилен мониторинг на питейната вода, като пунктовете за пробонабиране от
водопроводната мрежа са увеличени и обхващат цялата територия на град Ботевград.
От извършените до момента пробовземания – 21бр., за периода от 01.01.2020г. до
11.03.2020г., не са установени отклонения в изследваните микробиологичните показатели, съгласно изискванията на Наредба № 9 от от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели / обн. дв. бр.30 от 28 март 2001г., изм. и доп. дв. бр.6 от 16 януари 2018г./.
От извършените 21 броя лабораторни анализи на питейната вода от началото на годината, в 13 от тях е установена завишена стойност на показател „мътност“. Водоснабдяването на град Ботевград се осъществява предимно от речни водохващания. Завишаване на мътността се наблюдава в периоди на обилни валежи и засилено снеготопене. Друга причина за наличие на завишени стойности на показател „мътност“ е неефективно филтриране на питейната вода и силно амортизираната водопреносна мрежа. В тази връзка РЗИ – Софийска област, с писмо 31-00-36/04.04.2017г. е дала указания на действащото към онзи момент водоснабдителното дружество „ВК Бебреш“ – гр. Ботевград и кмета на община Ботевград за предприемане на необходимите технически мероприятия с цел извършване на качествено пречистване на суровата вода, които до настоящия момент не са изпълнени. През 2019 г. активите на „ВиК Бебреш“ – гр.Ботевград бяха прехвърлени на „ВиК София“ ЕООД. РЗИ Софийска област е издала предписание до водоснабдителното дружество за извършване на непрекъснат контрол и поддържане съответствието на водата, подавана във водопроводната мрежа на град Ботевград с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. (Обн. ДВ. бр.30 от 28 Март 2001г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018г.)
На твърденията, че на населението на град Ботевград се предоставя сурова, необработена вода, Ви информираме, че във всичките 21 проби, взети от инспекцията е установено наличие на остатъчен хлор в рамките на 0,1 – 0,3 мг/л. Наличието на остатъчен хлор е показател, че питейната вода, подавана за град Ботевград, е преминала през дезинфекция, хлориране и е безопасна за човешкото здраве.ад и кмета на община Ботевград за предприемане на необходимите технически мероприятия с цел извършване на качествено пречистване на суровата вода, които до настоящия момент не са изпълнени. През 2019 г. активите на „ВиК Бебреш“ – гр.Ботевград бяха прехвърлени на „ВиК София“ ЕООД. РЗИ Софийска област е издала предписание до водоснабдителното дружество за извършване на непрекъснат контрол и поддържане съответствието на водата, подавана във водопроводната мрежа на град Ботевград с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. (Обн. ДВ. бр.30 от 28 Март 2001г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018г.) На твърденията, че на населението на град Ботевград се предоставя сурова, необработена вода, Ви информираме, че във всичките 21 проби, взети от инспекцията е установено наличие на остатъчен хлор в рамките на 0,1 – 0,3 мг/л. Наличието на остатъчен хлор е показател, че питейната вода, подавана за град Ботевград, е преминала през дезинфекция, хлориране и е безопасна за човешкото здраве.