Информационен бюлетин от 01.12.20 до 31.12.2020 г. във връзка със спазването на противоепидемичните мерки

Контрол по спазване на противоепидемичните мерки във връзка със Заповед на Министъра на здравреопазването РД 675/25.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020 г. и РД-01-718/18.12.2020 г, извършените проверки на физически и юридически лица на територията на област Софийска са както следва – 3 637 броя извършени проверки, в т.ч.:

  • • от РЗИ – Софийска област са извършени 216 броя проверки, от тях в следствие на подадени сигнали са 35 броя. Връчени са 6 броя предписания.
  • • от Областни щабове, кметства и областни администрации – 162 броя проверки,
  • • от ОДБХ – София област – 38 броя проверки, от тях в следствие на подадени сигнали – 5 броя
  • • от ОД на МВР София област – 3 221 броя проверки и връчени 93 броя актове.

За периода са извършени общо 6 186 броя проверки на лица под карантина, в т.ч.:

  • • от РЗИ – Софийска област – 446 броя,
  • • от ОД на МВР – 5 500 броя,
  • • от ИА “Главна инспекция по труда” – 42 броя,
  • • от ОДБХ – София област – 50 броя,
  • • от Областни щабове, кметства и областни администрации – 148 броя.
  • • Проверките по контрола на горецитираните Заповеди на Министъра на здравеопазването продължават.