Декларация от Ръководството на РЗИ – Софийска област за неговата политика, цели и ангажименти по отношение на качеството

3.9 ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА НЕГОВАТА ПОЛИТИКА, ЦЕЛИ И АНГАЖИМЕНТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ПО КАЧЕСТВО

ФК 8.2.1

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА НЕГОВАТА ПОЛИТИКА, ЦЕЛИ И АНГАЖИМЕНТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ПО КАЧЕСТВО

Приоритет в дейността на РЗИ е държавния здравен контрол на обекти с обществено предназначение. Персоналът на Органа за контрол от вид А, като служители на инспекцията се определя със заповед на Директора. За постигане на ефективен лабораторен контрол се поддържа и непрекъснато усъвършенства системата за управление на качеството. В тази връзка Ръководството на РЗИ-Софийска област, в лицето на нейният Директор Д-р Александър Златанов се ангажира:

Да внедрява и поддържа функционираща система по качеството при извършвания контрол;

Да осигурява ефективна системата по качеството на контрола;

Да осигурява необходимите финансови, човешки и технически ресурси за нормалното функциониране на ОК-вид А;

Да създава необходимите условия за разбиране и прилагане на политиката по качеството на всички нива;

Да не допуска извършването на дейности, които да застрашат безпристрастността и нарушават доверието в безупречността на работата на ОК-вид А;

Да осъществява контрол по стриктното спазване на приетите процедури, гарантиращи качеството на дейността по контрола;

Да гарантира опазването на конфиденциалната информация, представляваща фирмена и/или служебна тайна и правота на интелектуална собственост;

Да гарантира откриването, анализирането и отсраняването на несъответствията и спазването на сроковете и достоверността при извършването на контрола.

Като Директор на РЗИ- Софийска област, от мое име и от името на Ръководството на РЗИ.

ДЕКЛАРИРАМ

личното си участие и отговорност в последователното прилагане на системата за управление на качеството съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Утвърждавам обявената тук политика по качеството, която е и основа на Наръчника за управление на качеството.

Декларатор

Директор на РЗИ-Софийска област:

Д-р Александър Златанов