Проект на Стратегическа рамка на политиката на здравеопазването за подобряване здравето на нацията през периода 2014 – 2020 г.

„Стратегическата рамка на политиката на здравеопазването за подобряване здравето на нацията през периода 2014-2020 г.” произтича от обнародваните през последното десетилетие няколко взаимно допълващи се здравни стратегии и концепции за развитие на здравната система в Република България.

Тя е израз на очертаващото се единодушие както между експертите в областта на здравеопазването, така и между институционализираните и неформалните структури на гражданското общество относно необходимостта от рязък прелом в здравната политика с акцент върху промоцията на здраве и профилактиката на болестите.

„Стратегическата рамка за развитие на здравеопазването и подобряване здравето на нацията през периода 2014-2020 г.” е изготвена на основата на задълбочен системен анализ и оценка на индикаторите, характеризиращи състоянието на общественото здраве в ретроспективен, ситуационен и проспективен контекст.

В този документ са посочени пет цели на обществено здравеопазване, които са измерими и достижими (по една основна цел за всяка главна възрастова група от нашето общество между днешния ден и 2020 година), а именно 20% снижение на пет показателя до 2020 година или „ЗДРАВЕ 5/20“:

  1. Намаление на детската смъртност до 1-годишна възраст (целта е снижение от 20% – от 8.5‰ през 2011 г. на 6.8‰ през 2020 г.).
  2. Намаление на смъртността сред деца от 1 до 9-годишна възраст (целта е снижение от 20% – от 0.30‰ през 2011 г. на 0.24‰ през 2020 г.).
  3. Намаление на смъртността сред деца и юноши от 10 до 19-годишна възраст (целта е снижение от 20% – от 0.40‰ през 2011 г. на 0.32‰ през 2020 г.).
  4. Намаление на смъртността сред лицата в икономически активната възрастова група от 20 до 65 години (целта е снижение от 20% – от 5.24‰ през 2011 г. на 4,19‰ през 2020 г.).
  5. Съществено подобряване на здравословното състояние и осигуряване на активно стареене на хората на 65 и повече години (целта е изразена чрез 20% непреднамерено намаление на хоспитализациите в тази възрастова група – от 452.8‰ през 2011 г. на 362.2‰ през 2020 г.).