Национална стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г.

Правителството на Република България утвърждава тази Национална стратегия за борба с наркотиците, основана на интегриран, обективен и балансиран подход към проблемите, свързани с намаляване на търсенето и предлагането на наркотици.

Стремежът към опазване на личното и общественото здраве, и от друга страна географското разположение на България на т. нар. Балкански път на наркотиците и членството ни в ЕС, определят политиката на държавата в областта на борбата срещу наркотиците.

Националната стратегия за борба с наркотиците се основава на върховенството на закона и на принципите на международното право, утвърдени с конвенциите на ООН в тази област, които определят международната правна рамка за борба срещу забранени наркотични вещества, както и на Всеобщата декларация за правата на човека.

Стратегията зачита основните принципи на законодателството на Европейския съюз (ЕС) и основните европейски ценности – уважение на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, солидарност, принципите на правовата държава и правата на човека.

Настоящата Стратегия продължава да прилага утвърдени в предишните национални стратегии за борба с наркотиците принципи, а именно:

  • Стремеж за по-висока ефективност – начин за успешното изпълнение на поставените цели.
  • Подход, основан на опит и резултати от научни изследвания.
  • Прозрачност – управление и изпълнение на стратегията, достъпни за външно наблюдение и контрол.
  • Партньорство и сътрудничество – изпълнение на националната стратегия с широко участие на държавни и общински институции, представители на частния сектор и структури на гражданското общество.

Настоящата Стратегия е съобразена със Стратегията на ЕС за борба с наркотиците (2013—2020 г.) и взема предвид резултатите, постигнати при изпълнение на предишните Национални стратегии.

Стратегията е обсъдена с представители на неправителствените организации, работещи по проблемите с наркотиците.

Националната стратегия 2014-2018 г. включва две стратегически области на действие – намаляване на търсенето и намаляване на предлагането и три съвместни области на дейност:

  • Координация, международно сътрудничество и усъвършенстване на законодателството;
  • Публична информационна система и научно изследователска дейност;
  • Мониторинг и оценка.

За изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците се разработва План за действие към нея. Планът за действие съдържа конкретни мерки за реализиране на стратегическите задачи за намаляване на търсенето и за намаляване предлагането на наркотици, срокове за изпълнението им и отговорни институции.