Длъжностни лица за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали за нередности, в РЗИ-СО

  • Длъжностни лица, които отговарят за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали за нередности в Регионална здравна инспекция – Софийска област, БУЛСТАТ: 176032724, адрес: град София, 1431 бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, както следва:
  • 1. Силвия Динчийска – главен експерт, дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ (АПФСО);
  • електронна поща: signali@rzi-sfo.bg;
  • телефон за връзка: 02/ 807 87 70;
  • 2. Десислава Бонева – младши експерт, дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ (АПФСО);
  • електронна поща: signali@rzi-sfo.bg;
  • телефон за връзка: 02/ 807 87 58.
  • ВАЖНО! При подаване на сигнал с писмо до адрес: гр. София, п.к. 1431, бул. „Акад. Иван Ев. Гешов“ 15, ет. 3, молим Ви да обозначите писмото като “Поверително” и да посочите за получател имената на едно от посочените по-горе длъжностни лица.