Процедури за административни услуги

№ по ред

№ от Регистъра на услугите

Процедура на административната услуга

Формуляри

Нормативно основание

1 1660 Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове  и тъканните банки.

заявление за лечебна дейност

заявление за промяна

протокол за устно заявяване

Закон за лечебните заведения – чл. 47, ал. 4

Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи – чл. 1

2 1793 Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

заявление

протокол за устно заявяване

Закон за здравето – чл. 171


Наредба № 7 от 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенциални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве – чл. 8а, ал. 1; чл. 8а, ал. 2

3 1573 Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

заявление

протокол за устно заявяване

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина –
чл. 228, ал. 7

4 1336 Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

заявление

протокол за устно заявяване

Наредба № 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти – чл. 4, ал. 4; чл. 4, ал. 5; чл. 4, ал. 6

5 1349 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

заявление

протокол за устно заявяване

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина – чл. 239

6 341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

заявление

протокол за устно заявяване

Наредба № 21 от 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и техните препарати – чл. 13, ал. 3; чл. 13, ал. 4

7 2155 Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

заявление рецептурни бланки

заявление формуляри

протокол за устно заявяване

Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти – чл. 53, ал. 1

8 2241 Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти.

заявление

протокол за устно заявяване

Наредба № 4 от 16.05.2018 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти – чл. 9, ал. 5

9 685 Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

заявление

протокол за устно заявяване

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина – чл. 207, ал. 1, т. 6, чл.232 ал.1 и ал.2

Наредба № 5 от 6.07.2011 г. за условията и реда за получаване на разрешениe за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти – чл. 2

10 881 Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Заявление се подава в Министерство на здравеопазването

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите – чл. 32а, ал. 4; чл. 33а, ал. 3

11 961 Издаване на удостоверение за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ

 

Закон за лечебните заведения –
чл. 81

Закон за здравното осигуряване – чл. 62

12 1088 Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

заявление

протокол за устно заявяване

Закон за здравето – чл. 172

Наредба № 7 от 2005 г. за изискванията към лицата, които упражняват неконвенциални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве – чл. 8а, ал. 3; чл. 8а, ал. 4

13 1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

уведомление – ООП

уведомление – транспортно средство

уведомление – промяна на ООП

протокол за устно заявяване

Наредба № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции – чл. 4

14 1553 Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

заявление

протокол за устно заявяване

Закон за здравето – чл. 73, ал. 1

15 466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани, натурални, минерални, изворни и трапезни води

заявление за вписване

 

уведомление за промяна

 

протокол за устно заявяване

Закон за храните – чл. 26-28

Регламент (ЕО)№852/2004г. на Европейския парламент и Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните

16 258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани, натурални, минерални, изворни и трапезни води

заявление

протокол за устно заявяване

Закон за храните – чл. 27, ал. 1

17 882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

заявление

протокол за устно заявяване

Закон за здравето – чл. 36, ал. 3

Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции – чл. 12

18 1870 Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект

заявление

протокол за устно заявяване

Закон за здравето – чл. 35; чл. 34

Наредба № 36 от 21.07.2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол – чл. 19, ал. 1.

Закон за устройство на територията – чл. 142, ал. 5, т. 7

19 1338 Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

заявление

протокол за устно заявяване

Закон за здравето – чл. 35

20 259 Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план

заявление

протокол за устно заявяване

Закон за здравето – чл. 35

Наредба № 36 от 21.07.2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол – чл. 18

21 1089 Издаване на разрешение за пренасяне на покойници /тленни останки/ урна извън страната

заявление

протокол за устно заявяване

Наредба № 2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници – чл. 24

22 1102 Регистрация и заверка на лична здравна книжка

заявление

протокол за устно заявяване

Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони – чл. 4, ал. 3

23 477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

заявление

протокол за устно заявяване

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето – чл. 35

24 883 Издаване на становище за класифициране на отпадъци

заявление

протокол за устно заявяване

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците – чл. 8

Наредба № 1 от 9 февруари 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения – чл. 4

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето – чл. 28

25 1795 Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

заявление

протокол за устно заявяване

Закон за управление на отпадъците – чл. 69, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 43, ал. 3

26 1796 Издаване на свидетелство за имунизационно състояние

заявление

протокол за устно заявяване

Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България – чл. 26, т. 6

27 1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

заявление

протокол за устно заявяване

Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания – чл. 10, ал. 1

28 2 Предоставяне на достъп до обществена информация

заявление

искане

протокол

устно заявяване

Закон за достъп до обществена информация – чл. 3, ал. 1 и 3, чл.4

29 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

заявление

устно заявяване 

Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 40, ал. 2

Закон за администрацията – §. 1, т. 2, б. в

30 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

заявление

устно заявяване

Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 40, ал. 2

Закон за администрацията – §. 1, т. 2, б. в

31 3047 Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум

заявление

декларация

протокол за устно заявяване

Закон за защита от шума в околната среда – чл. 16б

32 2961 Издаване на хигиенно заключение за проектна документация

заявление

протокол за устно заявяване

Закон за професионалното образование и обучение – чл. 49 б, ал. 2, т.8

33 3041 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

 заявление за регистрация

заявление за пререгистрация

заявление за заличаване

протокол за устно заявяване

Закон за лечебните заведения – чл. 40, ал. 4

Закон за здравето – чл. 10, ал. 1, т. 3

         
Забележка: Актуализация към 27.03.2024г.
Наименованията на услугите и № от Регистъра на услугите отговаря на публикуваната информация в Административния регистър на адрес:
http://iisda.government.bg/adm_services/services/from_special_territorial_administrations?search=1&subSectionId=177