Електронни услуги

Административните услуги предоставяни от Регионална здравна инспекция – Софийска област са достъпни за граждани и юридически лица чрез Единния портал за достъп на електронни административни услуги от лица. https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/spetsializirani+teritorialni+administratsii/regionalna+zdravna+inspektsia/1320

Преди да започнете електронно заявяване е необходимо да:

  • инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
  • притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/).
  • инсталирате Adobe Reader.

Електронни услуги, които можете да заявите чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/), ще откриете на следния адреси:

258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

685 Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

961 Издаване на удостоверение за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

2155 Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества