Електронни услуги

Административните услуги предоставяни от Регионална здравна инспекция – Софийска област са достъпни за граждани и юридически лица чрез Единния портал за достъп на електронни административни услуги от лица.

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/spetsializirani%20teritorialni%20administratsii/regionalna%20zdravna%20inspektsia/uslugi/teritorialna%20administratsia?staId=1320

Преди да започнете електронно заявяване е необходимо да:

  • инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
  • притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/).
  • инсталирате Adobe Reader.

Електронни услуги, които можете да заявите чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/), ще откриете на следните адреси:

1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

1088 Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

881 Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

1870 Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект

259 Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план

1553 Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

1089 Издаване на разрешение за пренасяне на покойници/ тленни останки/ урна извън страната

685 Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

1796 Издаване на свидетелство за имунизационно състояние

883 Издаване на становище за класифициране на отпадъци

2241 Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти

3047 Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум

1338 Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

961 Издаване на удостоверение за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

1349 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

1793 Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

3041 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

1660 Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки

1795 Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

1573 Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

2961 Издаване на хигиенно заключение за проектна документация

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

1336 Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

1102 Регистрация и заверка на лична здравна книжка