Анкета за обратна връзка


  Уважаеми потребители,
  целта на анкетното проучване е да даде информация за нагласите на потребителите на административни услуги в РЗИ-Софийска област, за качеството на административното обслужване и степента на удовлетвореност на потребителите на административни услуги.
  На база получените резултати и направените изводи могат да се формулират препоръки за подобряване качеството на обслужването и усъвършенстване на предлаганите услуги.
  Така получената и обобщена информация може да бъде полезен източник за определяне на по-нататъшните цели и приоритети на РЗИ-Софийска област в сферата на административната политика.

  Екипът на РЗИ-Софийска област Ви благодари за отделеното време.

  частно лицеюридическо лицепредставител на институция

  I. Използване на административни услуги

  ДаНеНе мога да преценя

  ДаНе

  поне веднъж седмичнопоне веднъж месечнопоне веднъж годишнопри необходимост

  II. Качество на предоставената информация

  III. Канали за достъп до информация

  Интернет

  От специализираната уеб страница на РЗИ-Софийска област

  Нормативни документи

  От информационното табло в инспекцията

  От телефонен разговор със служител от инспекцията

  Друго. Моля посочете източника

  IV. Отношение на служителите към клиентите

  ОтличноЗадоволителноНе мога да преценя

  до 10 минутидо 20 минутинад 20 минути

  ОтличнаЗадоволителнаНе мога да преценя

  ДаНеНе мога да преценя

  ДаНеНе мога да преценя

  V. Зони на подобрение

  1. Достъпът до информация2. Количеството на предоставената информация3. Качеството на предоставената информация4. Отношението на служителите към клиентите5. Компетентността на служителите6. Друго, молим ви да уточните

  VI. За самите Вас

  под 25от 25 до 40 г.от 41 до 55 г.над 55

  началноосновносредновисше

  работодателработещпенсионеручащ