Административно обслужване

  Административна информация на РЗИ – Софийска област
  Административните услуги в РЗИ – Софийска област могат да бъдат заявени писмено, устно или по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).
  Според техническите възможности, писмените искания и приложенията към тях могат да се подават по електронен път, чрез лицензиран пощенски оператор, факс или по друг начин, удостоверяващ заявлението. Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.
  Заплащането на дължимите такси за извършените административни услуги се осъществява чрез посочените по-долу възможности:
 • в брой, на касата на Центъра за административно обслужване, кабинет № 41;
 • чрез ПОС терминално устройство, налично в Центъра за административно обслужване, кабинет № 41;
 • чрез банков превод, по сметка: IBAN: BG22 UNCR 9660 3125 0062 16, BIC:UNCRBGSF, Банка: ТБ УниКредит Булбанк Ад, офис „Хемус“, Булстат: 176032724.
  • Административните услуги се заплащат по цени регламентирани в:
 • Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето;
 • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
 • Тарифа на таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.
  • В РЗИ – Софийска област се прилага принципа на комплексното административно обслужване. При комплексното административно обслужване административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от РЗИ – Софийска област, която е първичен администратор на данни, независимо дали същите се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.
 • Заявление за заявяване на комплексна административна услуга;
 • Протокол за отразяване на устното заявяване на услуга
 • С Регионална здравна инспекция – Софийска област можете да се свържете:

 • посредством Системата за сигурно електронно връчване на адрес: https://edelivery.egov.bg/ . Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Чрез Системата за е-връчване могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация, заявления за административни услуги и т. н.
 • Сигнали могат да бъдат подавани на електронен адрес: ado@rzi-sfo.bg , rzi_so@rzi-sfo.bg или на телефони: 02/ 995 12 62.
 • Писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация, заявления за административни услуги и т.н. можете да адресирате до електронен адрес: ado@rzi-sfo.bg.
 • С Центърa за административно обслужване на РЗИ – Софийска област може да се свържете и на телефон: 02/ 995 1262.
 • За справки и запитвания относно отмяната на карантини: 02/807 87 51; 0885 813 418; 0885 821 537
 • Регионален телефон за COVID-19: 02/ 807 87 59
 • Център за административно обслужване (ЦАО)

   Адрес: град София, 1431 бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, кабинет № 41, телефон: +359 2 995 1262; Електронна поща: ado@rzi-sfo.bg
   Работно време: от 08:30 до 17:00 часа (без прекъсване)

  РЗИ – Софийска област

   Телефон: +359 2 807 8700
   Факс: +359 2 807 8710
   Електронна поща: rzi_so@rzi-sfo.bg