Административно обслужване

Административно обслужване

Административна информация на РЗИ – Софийска област

Административните услуги в РЗИ – Софийска област могат да бъдат заявени писмено, устно или по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Според техническите възможности, писмените искания и приложенията към тях могат да се подават по електронен път, чрез лицензиран пощенски оператор, факс или по друг начин, удостоверяващ заявлението. Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.

Заплащането на дължимите такси за извършените административни услуги се осъществява чрез посочените по-долу възможности:

 • в брой, на касата на Центъра за административно обслужване, кабинет № 41;

 • чрез ПОС терминално устройство, налично в Центъра за административно обслужване, кабинет № 41;

 • чрез банков превод, по сметка: IBAN: BG22 UNCR 9660 3125 0062 16, BIC:UNCRBGSF, Банка: ТБ УниКредит Булбанк Ад, офис „Хемус“, Булстат: 176032724.

Административните услуги се заплащат по цени регламентирани в:

 • Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето;

 • Тарифа за таксите, които се събират по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;

 • Тарифа на таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, приета с ПМС № 88 от 24.04.2019 г.

В РЗИ – Софийска област се прилага принципа на комплексното административно обслужване. При комплексното административно обслужване административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани РЗИ – Софийска област, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

 • Заявление за заявяване на комплексна административна услуга

 • Протокол за отразяване на устното заявяване на услуга

С Регионална здравна инспекция – Софийска област можете да се свържете:

 • посредством Системата за сигурно електронно връчване на адрес: https://edelivery.egov.bg/ . Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Чрез Системата за е-връчване могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация, заявления за административни услуги и т. н.

 • Сигнали могат да бъдат подавани на електронен адрес: ado@rzi-sfo.bg , rzi_so@rzi-sfo.bg или на телефони: 02/ 995 12 62.

 • Писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация, заявления за административни услуги и т.н. можете да адресирате до електронен адрес: ado@rzi-sfo.bg.

 • С Центърa за административно обслужване на РЗИ – Софийска област може да се свържете и на телефон: 02/ 995 1262.

 • Регионален телефон за COVID-19: 02/ 807 87 59

Център за административно обслужване (ЦАО)

Адрес: град София, 1431 бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, кабинет № 41, телефон: +359 2 995 1262;

Електронна поща: ado@rzi-sfo.bg

РЗИ – Софийска област

Телефон: +359 2 807 8700

Факс: +359 2 807 8710

Електронна поща: rzi_so@rzi-sfo.bg

Работно време: от 08:30 до 17:00 часа (без прекъсване)

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

В тази рубрика можете да намерите информация за административните услуги, предоставяни от Регионална здравна инспекция – Софийска област, както и организацията на достъп до обществена информация.

Регионална здравна инспекция – Софийска област предоставя информация, гарантираща достоверност, откритост и пълнота, без ограничения по пол, възраст, раса и други признаци при еднакви канали за достъп, както и при защита на лични данни и гарантира сигурност за опазване на личната информация.

Каналите за достъп до информация са:

 • Чрез лицензиран пощенски оператор – ако сте декларирали в заявлението, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаване на пощата.

 • Чрез писмо по електронен път на посочен от Вас електронен адрес;

 • Чрез обикновена поща – обикновена поща или с обратна разписка;

 • На място – в звеното за административно обслужване/деловодство на РЗИ – Софийска област.

 • Чрез интернет страницата ни www.rzi-sfo.bg, рубрика „Административно обслужване“;

 • Вашите сигнали и предложения можете да изпратите и чрез онлайн формата за сигнал.

Адрес за кореспонденция и връзка с нас:

град София, 1431 бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15;

e-mail: rzi_so@rzi-sfo.bg и ado@rzi-sfo.bg

Информация за подадено от Вас заявление може да получите на телефон: +359 2 995 1262