Contacts

С Регионална здравна инспекция – Софийска област можете да се свържете посредством Системата за сигурно електронно връчване на адрес: https://edelivery.egov.bg/. Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Чрез Системата за е-връчване могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация, заявления за административни услуги и т. н.
Сигнали могат да бъдат подавани на електронен адрес: ado@rzi-sfo.bg, rzi_so@rzi-sfo.bg или на телефони: 02/ 995 1262.
Писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация, заявления за административни услуги и т.н. можете да адресирате до електронен адрес: ado@rzi-sfo.bg. С Центъра за административно обслужване на РЗИ – Софийска област може да се свържете и на телефон: 02/ 995 1262.

Връзка с нас


За информация: тел. 02/ 995 1262, 02/ 807 87 00, факс 02/ 807 87 10

Център за административно обслужване: тел. 02/ 995 12 62

(За деловодна справка и подаване на жалби, молби, сигнали, заявления и т.н.)

Email: ado@rzi-sfo.bg

Въпроси относно COVID-19 за Софийска област може да задавате в рамките на работното време на инспекцията от 08:30 часа до 17:00 часа на телефон 02/ 807 87 59.

Регионална здравна инспекция – Софийска област

Телефон: +359 2 807 8700
Факс: +359 2 807 8710
Електронна поща: rzi_so@rzi-sfo.bg

Център за административно обслужване/Деловодство

Адрес: град София, 1431 бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15
Телефон: +359 2 995 1262
Електронна поща: ado@rzi-sfo.bg

Работно време:

от 08:30 до 17:00 часа (без прекъсване)

На основание Наредбата за административно обслужване, чл. 10, ал. 4: „В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време“.


БАНКОВА СМЕТКА
Булстат: 176032724
Банка: ТБ УниКредит Булбанк Ад, офис „Хемус“
IBAN: BG22 UNCR 9660 3125 0062 16
BIC: UNCRBGSF

Регионална здравна инспекция – Софийска област