DISEASE PREVANTION

От информацията, към правилния избор.
Изберете здравето!

Профилактика на болестите и промоция на здравето

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

В рубриката „Профилактика на болестите“ може да намерите информация за водещите здравни приоритети на профилактичната и превантивна дейност на Дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, насочени към реализиране на национални и регионални профилактични програми за ограничаване влиянието на поведенческите фактори на риска върху здравето на хората, както и за повишаване на информираността и мотивацията им за утвърждаване на добри здравословни практики.

В подрубрика „Актуална здравна информация“ ще имате възможност да потърсите материали за състояли се или предстоящи инициативи и дейности, свързани със значими за общественото здраве теми. В нея ще бъде предоставяна и експресна информация за извънредни ситуации, с цел предприемане на адекватни мерки за ликвидиране на негативните последствия от тях върху здравето на хората.

В подрубрика „Изберете здравето“ ще се предоставят материали за повишаване нивото на здравна информираност, с цел мотивация на хората за избор на здравословен начин на живот, изключващ вредните за здравето поведенчески фактори на риска – нездравословно хранене, тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, ниска двигателна активност. Тези вредни навици могат да бъдат контролирани и изцяло променени в положителна посока, с оглед осъзнат избор на здравословен и природосъобразен начин на живот, с приоритет – грижата за собственото здраве. В Дирекцията функционира Консултативен кабинет по отказване от тютюнопушене /ККОТ/, в който се предоставят услуги в 3 направления: консултации по телефон – 02/807 87 51; консултации в кабинет № 51 на РЗИ – Софийска област; изнесена форма на кабинета – на терен по заявка на организирани лица от общините на областта /училища, предприятия, общински администрации, граждани/.

В подрубрика „Световни дни на здравето“ се поместват здравно-информационни материали, свързани с отбелязване на Световните дни на здравето по календара на СЗО. Всяка година чрез тях се напомня за обществено значим здравен проблем, който провокира хората към съпричастност и лична отговорност за собственото здраве.

В подрубрика „Национални и регионални програми“ ще бъдат отразявани дейности по профилактични програми и проекти, по които РЗИ – Софийска област и Дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ работят, в контекста на националните и регионални здравни приоритети.

Адрес за кореспонденция и връзка с нас:
град София, 1431 бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15;
e-mail: pbpz@rzi-sfo.bg
По-подробна информация по темите може да получите на телефон: 02/807 87 51.