Laboratory Researches

Обща информация

Отдел „Лабораторни изследвания“ е в състава на Дирекция „Обществено здраве“ и е акредитиран като орган за контрол от вид А, съгласно изискванията на стандарт БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012. Като такъв извършва широка гама физико-химични и микробиологични изследвания на:

  • води
  • козметични средства
  • контрол на физични фактори – шум в работна и околна среда, микроклимат в работна среда, изкуствено осветление в работна среда.

Отдел „Лабораторни изследвания“ разполага със съвременна апаратура и квалифициран персонал като услугите, които предоставя на външни лица, са на конкурентни за българския пазар цени.

Подаване на документи и получаване на информация:

Приемен кабинет на отдел „Лабораторни изследвания”
адрес: гр.София, бул.„Акад. Иван Гешов” № 15, ет.3, стая 1.
Тел: 02/8078701
Приемно време: всеки работен ден от 8:30ч. до 17:00ч

Заявление – по образец за вида на исканата услуга се попълва и подава в приемен кабинет на отдел „Лабораторни изследвания”. При необходимост се провежда консултация със съответния експерт, отговорен за извършване на дейността, относно: вида на измерванията, метод на определяне, осигуряване на условия на пробовземане, срок на изпълнение, искания на клиента.

Заплащането на услугите се извършва при подаване на заявлението, съгласно Приложение № 4 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.