CONTROL OF INFECTIOUS DISEASES

Дирекция „Надзор на заразните болести” е в състава на специализираната администрация на РЗИ – Софийска област, осъществява държавна здравна политика на територията на Софийска област, с основна цел ограничаване заболеваемостта и смъртността от инфекциозни заболявания и провеждане на епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на заразните болести.

Дирекцията изпълнява следните дейности:

  • организира, провежда, методично ръководи и контролира профилактичните и противоепидемичните дейности на територията на Софийска област;
  • осъществява методично ръководство и контрол на изпълнение на Националния имунизационен календар и постигане на висок ваксинален обхват, съхранява и разпределя получените от Министерството на здравеопазването ваксини и други биопродукти;
  • следи и анализира епидемичната обстановка на територията на областта, планира и предприема мерки за предотвратяване и овладяване на епидемичните ситуации;
  • осъществява държавен здравен контрол в лечебни, здравни и детски заведения, домовете за медико-социални грижи за деца, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца;
  • извършва проверка за спазване на здравните изисквания в лечебните заведения във връзка с регистрацията и издаването на разрешения за извършване на дейност от лечебните заведения;
  • издава становища за класификация на опасни болнични отпадъци и удостоверения за дейност с опасни болнични отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;
  • извършва контрол върху дейността на физическите и юридическите лица, които извършват дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

В този раздел ще намерите информация за текущата епидемична обстановка, актуален Имунизационен календар на РБ, информация за някои заразни заболявания, както за населението, така и за медицинските специалисти, с указания за действие.