RKME

 

РКМЕ към РЗИ-Софийска област информира, че с отпадането на извънредната епидемична обстановка от 01.04.2022 г. сроковете на издадени експертни решения, чийто срок изтича след 31.03.2022 г. не се удължават. Лицата с определена трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане е необходимо да подават заявления-декларации за предстоящото им преосвидетелстване в срок. 

За допълнителна информация: https://coronavirus.bg/bg/77

Регионална картотека на медицинските експертизи – Софийска област

Адрес: Гр. София, ж.к. Младост I, ул. „Димитър Моллов“ №1
Телефон за връзка: 0885 814 957; 0884 627 909; 0888 831 788
e-mail: rkme@rzi-sfo.bg
Visiting hours: всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.

Дейността на Регионалната картотека на медицинските експертизи Софийска област се регламентира в Раздел V от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с ПМС № 83 от 26.04.2010 г. /Обн. ДВ. бр.34 от 4 Май 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.41 от 31 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 4 Юли 2014г./

ТЕРИТОРИАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

1. УМБАЛ „СВЕТА АННА” СОФИЯ АД

Адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, ул. „Димитър Моллов” №1

Тел. : 02/9759174

Работно време: 8-13.00ч. от понеделник до петък

2. „МБАЛ САМОКОВ” ЕООД

Адрес: гр. Самоков, ул. „Македония” №49

Тел. : 0722/98110, 0722/98111, 0879256369

Работно време: 8-16.00ч. от понеделник до петък

3. „МБАЛ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ –ЕТРОПОЛЕ” ЕООД

Адрес: гр. Етрополе, ул. „Бригадирска” №1

Тел. : 0879605658

Работно време: 8-14.00ч. от понеделник до петък