LZ for Outpatient Care

1. Необходими документи за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ

Лечебните заведения за извънболнична помощ се регистрират, съгласно изискванията на чл. 40 от ЗЛЗ, по ред, определен в Наредбана МЗ за водене регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.

Необходими документи при регистриране на лечебно заведение за извънболнична помощ:

а/ заявление по образец;

б/ документи съгласно чл. 40 от ЗЛЗ

 • Данни за документи Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава -членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство -документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;
 • Учредителният акт на дружеството, съответно на кооперацията, и правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;
 • Имената на лицата -съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика;
 • Дипломата за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;
 • Документът за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение, а в случаите по чл. 14а -документ, че лицето е прието за обучение за придобиване на специалност по обща медицина
 • Удостоверение за вписване в регистъра на районната колегия на Българския лекарски съюз или Българския зъболекарски съюз за лекарите и лекарите по дентална медицина, които ще ръководят, съответно ще работят в заведението;
 • Свидетелство за съдимост -за лицата, членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение;
 • Разрешението от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
 • Документи за платена държавна такса по чл. 41, ал. 4 от този закон и по чл. 46 от Закона за здравето, а в случаите по ал. 5 -и документ за платена държавна такса по чл. 11, ал. 6 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

2. Кога се подава заявление за промяна в обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ?

Промените в обстоятелствата може да са свързани с:

 • име/наименование на лечебното заведение;
 • седалище или адрес на юридическото лице;
 • адрес, на който се осъществява дейността на лечебното заведение;
 • капитал;
 • единен идентификационен код;
 • смяна на лицето, представляващо лечебното заведение;
 • видове дейности;
 • промени, свързани със съдружници, акционери или членове на кооперацията;
 • промяна на собствеността;
 • преобразуване, сливане, вливане, разделяне или прекратяване на лечебното заведение и др.

3. Кога се заличава лечебно заведение извънболнична помощ?

Регистрацията на лечебно заведение се заличава:

 • когато районната колегия на съсловната организация е заличила от регистъра лекаря или лекаря по дентална медицина, учредил лечебно заведение;
 • при установено нарушение по чл. 3, ал. 4 от ЗЛЗ
 • при осъществяване на дейности в нарушение на извършената регистрация;
 • при осъществяване на дейности в нарушение на утвърдените медицински стандарти и здравни изисквания;
 • при неосъществяване на дейност повече от 6 месеца;
 • при настъпване на обстоятелствата по чл. 44, ал. 1, т. 2;
 • по искане на лечебното заведение;
 • при прекратяване на юридическото лице, при смърт на регистрирания или поставянето му под запрещение.