Дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето“

Директор на дирекция

E-mail: pbpz@rzi-sfo.bg
Телефон: +359 2 807 8752

Допълнителна информация

Дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето“:

 • извършва периодичен анализ и оценка на данните за състоянието на жизнената среда и здравния статус на населението, дава предложения и провежда мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата;
 • определя регионалните приоритети в областта на общественото здраве на базата на данните от извършените проучвания, анализи и оценки;
 • осъществява епидемиологични проучвания за динамиката на заболеваемостта и смъртността от хронични неинфекциозни болести и търси причинната им връзка с въздействието на факторите на средата и начина на живот;
 • проучва разпространението на рисковите фактори, свързани с начина на живот, и разработва мерки за ограничаването им;
 • организира и участва в проучвания на здравните знания, умения и нагласи сред различни групи от населението с цел определяне на потребностите от профилактични дейности;
 • проучва и анализира спазването на физиологичните норми за хранене и изискванията за организирано хранене на различни групи от населението и дава предложения за оптимизирането им;
 • планира, организира и осъществява образователни дейности в областта на профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето и оценява тяхната ефективност;
 • организира и осъществява масови дейности и прояви, свързани с международни и национални дни, посветени на здравен проблем;
 • планира, разработва и осигурява разпространението на съвременни печатни и аудио-визуални, здравнообразователни, информационни и методични материали за нуждите на населението;
 • осигурява взаимодействието на РЗИ – Софийска област със средствата за масова информация и в партньорство с тях провежда дейности по профилактика на болестите и промоция на здравето;
 • оказва консултативна и методична помощ по проблемите на здравното образование, възпитание и профилактиката на болестите;
 • организира функционирането на Националната система за мониторинг на шума на територията на съответната област;
 • организира извършването на изследвания за вредните ефекти на шума върху здравето на населението;
 • разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето;
 • участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето;
 • по разпореждане на директора на РЗИ – Софийска област подпомага дирекция “Обществено здраве” при извършването на държавния здравен контрол.