Административно обслужване

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

В тази рубрика можете да намерите информация за административните услуги, предоставяни от Регионална здравна инспекция – Софийска област, както и организацията на достъп до обществена информация.

Регионална здравна инспекция – Софийска област предоставя информация, гарантираща достоверност, откритост и пълнота, без ограничения по пол, възраст, раса и други признаци при еднакви канали за достъп, както и при защита на лични данни и гарантира сигурност за опазване на личната информация.

Каналите за достъп до информация са:

  • Чрез лицензиран пощенски оператор – ако сте декларирали в заявлението, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаване на пощата.

  • Чрез писмо по електронен път на посочен от Вас електронен адрес;

  • Чрез обикновена поща – обикновена поща или с обратна разписка;

  • На място – в звеното за административно обслужване/деловодство на РЗИ – Софийска област.

  • Чрез интернет страницата ни www.rzi-sfo.bg, рубрика „Административно обслужване“;

  • Вашите сигнали и предложения можете да изпратите и чрез онлайн формата за сигнал.

Адрес за кореспонденция и връзка с нас:

град София, 1431 бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15;

e-mail: rzi_so@rzi-sfo.bg и ado@rzi-sfo.bg

Информация за подадено от Вас заявление може да получите на телефон: +359 2 995 1262